Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Appünn Advocatuur en Mediation

Artikel 1: Appünn Advocatuur en Mediation

Appünn Advocatuur en Mediation is een eenmanszaak.

Artikel 2: toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan Appünn Advocatuur en Mediation verstrekken. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Artikel 3: Uitvoering opdrachten

3.1. De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Appünn Advocatuur en Mediation is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.

3.2. Derden kunnen aan de inhoud van de door Appünn Advocatuur en Mediation verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Appünn Advocatuur en Mediation tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Appünn Advocatuur en Mediation ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3.3. Appünn Advocatuur en Mediation zal zich inspannen het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Appünn Advocatuur en Mediation zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht, met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

3.4. De goede voortgang van het proces waarin de opdrachtgever en Appünn Advocatuur en Mediation zich bij de uitvoering van de opdracht begeven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor Appünn Advocatuur en Mediation zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever dient Appünn Advocatuur en Mediation steeds onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

Artikel 4: Honorarium en kosten

4.1. Opdrachtgever is aan Appünn Advocatuur en Mediation een honorarium, alsmede een vergoeding voor gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Appünn Advocatuur en Mediation gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen.

4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van de door de behandelend persoon of de behandelende personen aan de opdracht bestede tijd (uren) volgens het binnen Appünn Advocatuur en Mediation gehanteerde tijdschrijfsysteem, vermenigvuldigd met de uurtarieven van die personen zoals deze door Appünn Advocatuur en Mediation zijn vastgesteld voor of tijdens de opdracht. Appünn Advocatuur en Mediation is gerechtigd deze uurtarieven periodiek aan te passen.

4.3. De uurtarieven zijn altijd exclusief BTW en zijn mede afhankelijk van het belang van de zaak en de vereiste spoedeisendheid.

4.4. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Appünn Advocatuur en Mediation verschuldigd de verschotten die bestaan uit: De te specificeren kosten, waaronder, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten, kosten rolwaarneming, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels e.d. Deze verschotten zijn gedeeltelijk met BTW belast en gedeeltelijk onbelast.

4.5. Appünn Advocatuur en Mediation laat haar declaraties vergezellen van een specificatie van de aan de declaratie ten grondslag liggende door de behandelde personen aan de opdracht bestede tijd overeenkomstig het binnen Appünn Advocatuur en Mediation gehanteerde tijdschrijfsysteem.

4.6 Wanneer een opdracht wordt uitgevoerd op basis van een zogenaamde toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) en deze toevoeging vanwege het bereikte financiële resultaat wordt ingetrokken is de cliënt c.q. opdrachtgever verplicht tot betaling van het honorarium zoals vastgesteld op basis van artikelen 4.1 tot en met 4.5.

Artikel 5: Betalingen

5.1. Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties van Appünn Advocatuur en Mediation zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. Appünn Advocatuur en Mediation is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Appünn Advocatuur en Mediation na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

5.3. Reclames over een declaratie, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Appünn Advocatuur en Mediation schriftelijk te worden ingediend binnen 3 maanden.

5.4. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van Appünn Advocatuur en Mediation voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot een bedrag of de bedragen waarop de door Appünn Advocatuur en Mediation gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Appünn Advocatuur en Mediation onder die verzekering draagt. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn in overeenstemming met de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

6.2. Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van artikel 7.2. is Appünn Advocatuur en Mediation nimmer aansprakelijk.

Artikel 7: Inschakeling van derden

7.1. Appünn Advocatuur en Mediation is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht namens en op kosten van opdrachtgever diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld van procureurs, rolgemachtigden, deurwaarders, gespecialiseerde adviseurs en/of deskundigen.

7.2. De keuze van een door Appünn Advocatuur en Mediation in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en waar in redelijkheid geboden in overleg met opdrachtgever. Appünn Advocatuur en Mediation is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Appünn Advocatuur en Mediation.

7.3. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Appünn Advocatuur en Mediation gaat er vanuit en bedingt zonodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Op alle opdrachten verstrekt aan Appünn Advocatuur en Mediation is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: Kantoorklachtenregeling

9.1 In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat over d totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, ni zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

Klager: de cliënt of dienst vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 • Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Appünn Advocatuur en Mediation en de cliënt. Appünn Advocatuur en Mediation draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

9.3 Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtanalyse

9.4       informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Appünn Advocatuur en Mediation wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Appünn Advocatuur en Mediation heeft in de opdrachtbevestiging opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant.

9.5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt mr. M.C. Appünn benaderd met een klacht dan stelt de advocaat de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht en probeert tot een oplossing te komen met de cliënt.
 2. De advocaat handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 3. De advocaat stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de advocaat het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

9.6 De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

9.7 De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

9.8 verantwoordelijkheden en klachtregistratie

 1. De advocaat is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De advocaat houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht
 3. De advocaat houdt een klachtdossier bij en registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp; een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 4. Derdengelden

Appünn Advocatuur en Mediation beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden

 1. Vervanging/waarneming

Vervanging tijdens ziekte of afwezigheid wegens vakantie wordt waargenomen door mr. A.C.M. van Gool, Van Gool Advocatuur en Mediation te ‘s-Hertogenbosch.

 1. Archivering

12.1 Het kantoor zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.

12.2 De financiële gegevens worden tenminste gedurende 5 jaar bewaard.

12.3 Net het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is het kantoor gerechtigd om het dossier te vernietigen.

12.4 Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

 

 

vFAS advocaat en scheidingsmediator

ik ben lid van de vFAS. De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen-, familie- en erfrecht.

Meer lezen

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Stuur me een bericht of neem telefonisch contact met me op.

073-5478253 marja@appunn.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×